PoluZONE 2022 REGULAMIN 

 
Organizator
1. Głównym Organizatorem, pomysłodawcą oraz wykonawcą Warsztatуw PoluZONE jest Fabryka Talentów w Jaworznie.
2. Organizator zaprasza do uczestnictwa dorosłych i młodzież, na co najmniej średnio zaawansowanym poziomie gry na instrumencie/śpiewu, zainteresowanych wzajemną wymianą doświadczeń, edukacją z zakresu nauki gry na instrumentach muzycznych oraz zdobywaniem dodatkowych umiejętności poprzez kontakt z wybitnymi pedagogami i artystami.
3. Prowadzący Warsztaty
Zespół POLUZJANCI w składzie:
Kuba Badach – wokal
Piotr Żaczek – gitara basowa
Robert Luty – perkusja
Grzegorz Jabłoński – instrumenty klawiszowe
Marcin Mały Górny – studio, instrumenty klawiszowe
gościnnie Damian Kurasz – Gitara
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany prowadzącego warsztat, w sytuacji nieprzewidzianej, niezależnej od Organizatora.
 
Czas i miejsce
1. Warsztaty odbędą się w dniach 24 do 30 lipca 2022 roku w Jaworznie.
2. Zajęcia z wykładowcami odbywać się będą w wyznaczonych przez Organizatora miejscach na terenie miasta Jaworzna.
3. Ostatniego dnia warsztatów odbędzie się koncert finałowy z udziałem Uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu warsztatów lub ich odwołania w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zajęć, takich jak zwiększenie obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju.
 
Cele Warsztatуw
1. Wymiana doświadczeń i integracja środowiska instrumentalistów i wokalistów.
2. Umożliwienie Uczestnikom Warsztatуw udziału w zajęciach prowadzonych przez najlepszych polskich muzyków.
3. Edukacja z zakresu nauki gry na instrumentach muzycznych, zdobywanie dodatkowych umiejętności i doświadczeń, rozwój techniki wokalnej, gry na perkusji, instrumentach klawiszowych,  interpretacji stylów muzycznych.
 
Zasady Uczestnictwa
1. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 4 maja 2022 r.
2. Aby wziąć udział w Warsztatach PoluZONE należy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.poluzone.pl.
3. O przyjęciu na Warsztaty PoluZONE decyduje kolejność zgłoszeń oraz informacje podane przez Uczestnika w formularzu..
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych w formularzu.
5. Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową o zakwalifikowaniu się na Warsztaty i może wуwczas dokonać potwierdzenia rezerwacji miejsca.
6. W celu potwierdzenia rezerwacji miejsca Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia zadatku 449 zł w terminie do 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach.
7. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. W przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia rodzic/opiekun prawny.
9. W warsztatach mogą wziąć udział jedynie osoby zdrowe (tzn. bez oznak aktywnej infekcji bakteryjnej lub wirusowej, takich jak kaszel, gorączka, bуl gardła, katar itd.)
 
Płatności
1. Każdy z uczestników przyjeżdża na koszt własny.
2. Całościowy koszt zajęć warsztatowych wynosi 1249 zł od osoby.
3. Koszt Warsztatów nie pokrywa noclegów i wyżywienia.
4. Uczestnik powinien dokonać wpłaty pozostałej części kwoty, tj. 800 zł. do 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów.  W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni do rozpoczęcia Warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całości kwoty w ramach potwierdzenie rezerwacji miejsca i niezwłoczne przesłanie potwierdzenia wpłat na adres mailowy info@poluzone.pl
5. Wpłaty należy dokonać na rachunek według wskazań Organizatora po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na Warsztaty.
6. Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach PoluZONE jest możliwa najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów. W takim przypadku Organizator zwraca całą wpłaconą przez Uczestnika kwotę przelewem na konto, z którego została dokonana wpłata. Rezygnacja jest przyjmowana tylko i wyłącznie w formie pisemnej, w postaci wypełnionego formularza rezygnacji, który można uzyskać drogą mailową.
7. W przypadku rezygnacji z Warsztatуw PoluZONE w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatуw, Organizator zwraca kwotę powyżej 449 zł zadatku, który nie podlega zwrotowi.
8. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Warsztatów w trakcie ich trwania, Organizator nie zwraca Uczestnikowi kwoty za niewykorzystane zajęcia.
9. W przypadku gdy Warsztaty PoluZONE nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od Organizatora, wуwczas Organizator zwraca Uczestnikowi pełną wpłaconą kwotę.
 
Grupy i zajęcia
1. Uczestnicy zostaną podzieleni na 6 grup, z których każda będzie miała zajęcia z wybranym Prowadzącym. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zajęciach MASTERCLASS z zespołem Poluzjanci oraz dodatkowych wydarzeniach zorganizowanych w ramach Warsztatów.
2. Warsztaty mają charakter zespołowy. Podczas warsztatów nie przewiduje się indywidualnych, zamkniętych konsultacji z Prowadzącymi, a większość zajęć odbywa się wspólnie, ze wszystkimi uczestnikami i Prowadzącymi.
2. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem, który zostanie podany do wiadomości Uczestników mailem od Organizatora, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Warsztatów PoluZONE.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania harmonogramu.
4. Oprócz zajęć w grupach z Prowadzącymi Organizator przewiduje dodatkowe zajęcia, w formie master class, jam sessions, koncertów towarzyszących itd.
5. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi zaplecza technicznego.
6. Uczestnik ma obowiązek należytego zadbania o sprzęt zapewniony mu przez Organizatora.
 
Postanowienia ogólne
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustalonych przez Organizatora oraz do udziału w zajęciach zorganizowanych w ramach Warsztatów PoluZONE.
2. Filmowanie i nagrywanie podczas Warsztatów możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą Prowadzącego. Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji zajęć oraz ich powielania bez uprzedniej zgody Prowadzącego oraz członków grupy osób uczestniczących w zajęciach.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny i dezynfekcji oraz zwrócenia szczególnej uwagi na zasady bezpieczeństwa związane z wytycznymi dotyczącymi aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.
4. We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych używek.
5. We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
6. Koszty szkód poczynionych przez Uczestnika pokrywa Uczestnik lub jego Opiekun Prawny.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć warsztatowych osуb zachowujących się niestosownie/nieprzestrzegających regulaminu oraz zasad ustalonych przez Prowadzących.
8. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.