Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH

VII Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne PoluZone 2021

Organizator

Głównym Organizatorem, pomysłodawcą oraz wykonawcą Warsztatów PoluZONE jest Fabryka Talentów w Jaworznie.
Organizator zaprasza do uczestnictwa dorosłych i młodzież, na co najmniej średnio zaawansowanym poziomie gry na instrumencie/śpiewu, zainteresowanych wzajemną wymianą doświadczeń, edukacją z zakresu nauki gry na instrumentach muzycznych oraz zdobywaniem dodatkowych umiejętności poprzez kontakt z wybitnymi pedagogami i artystami.

Prowadzący Warsztaty

Zespół POLUZJANCI w składzie:
Kuba Badach – wokal
Piotr Żaczek – gitara basowa
Robert Luty – perkusja
Grzegorz Jabłoński – instrumenty klawiszowe
Marcin Mały Górny – studio, instrumenty klawiszowe
gościnnie Damian Kurasz – Gitara

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany prowadzącego warsztat, w sytuacji nieprzewidzianej, niezależnej od Organizatora.

Czas i miejsce

Warsztaty odbędą się w dniach 10 do 16 lipca 2021 roku w Jaworznie.
Zajęcia z wykładowcami odbywać się będą w wyznaczonych przez Organizatora miejscach na terenie miasta Jaworzna.
Ostatniego dnia warsztatów odbędzie się koncert finałowy z udziałem Uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu warsztatów lub ich odwołania w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zajęć, takich jak zwiększenie obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju.

Cele Warsztatów

Wymiana doświadczeń i integracja środowiska instrumentalistów i wokalistów.
Umożliwienie Uczestnikom Warsztatów udziału w zajęciach prowadzonych przez najlepszych polskich muzyków.
Edukacja z zakresu nauki gry na instrumentach muzycznych, zdobywanie dodatkowych umiejętności i doświadczeń, rozwój techniki wokalnej, gry na perkusji, instrumentach klawiszowych,  interpretacji stylów muzycznych.

Zasady Uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 15 marca 2021 r.
Aby wziąć udział w Warsztatach PoluZONE należy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.poluzone.pl.
O przyjęciu na Warsztaty PoluZONE decyduje kolejność zgłoszeń oraz informacje podane przez Uczestnika w formularzu..
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych w formularzu.
Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową o zakwalifikowaniu się na Warsztaty i może wówczas dokonać potwierdzenia rezerwacji miejsca.
W celu potwierdzenia rezerwacji miejsca Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia zadatku 449 zł i przesłanie na e-mail Organizatora dowodu wpłaty w terminie do 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach.
Przesłanie formularzaj jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
W przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia rodzic/opiekun prawny.

W warsztatach mogą wziąć udział jedynie osoby zdrowe (tzn. bez oznak aktywnej infekcji bakteryjnej lub wirusowej, takich jak kaszel, gorączka, ból gardła, katar itd.)

Płatności

Każdy z uczestników przyjeżdża na koszt własny.
Całościowy koszt zajęć warsztatowych wynosi 949 zł od osoby.
Koszt Warsztatów nie pokrywa noclegów i wyżywienia.
Uczestnik powinien dokonać wpłaty pozostałej części kwoty, tj. 800 zł. do 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów.  W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni do rozpoczęcia Warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całości kwoty w ramach potwierdzenie rezerwacji miejsca.
Wpłaty należy dokonać na rachunek według wskazań Organizatora po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na Warsztaty.
Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach PoluZONE jest możliwa najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów. W takim przypadku Organizator zwraca całą wpłaconą przez Uczestnika kwotę przelewem na konto, z którego została dokonana wpłata. Rezygnacja jest przyjmowana tylko i wyłącznie w formie pisemnej, w postaci wypełnionego formularza rezygnacji, który można uzyskać drogą mailową.
W przypadku rezygnacji z Warsztatów PoluZONE w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów, Organizator zwraca kwotę powyżej 449 zł zadatku, który nie podlega zwrotowi.
W przypadku rezygnacji Uczestnika z Warsztatów w trakcie ich trwania, Organizator nie zwraca Uczestnikowi kwoty za niewykorzystane zajęcia.
W przypadku gdy Warsztaty PoluZONE nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od Organizatora, wówczas Organizator zwraca Uczestnikowi pełną wpłaconą kwotę.

Grupy i zajęcia

Uczestnicy zostaną podzieleni na 6 grup, z których każda będzie miała zajęcia z wybranym Prowadzącym. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zajęciach MASTERCLASS z zespołem Poluzjanci oraz dodatkowych wydarzeniach zorganizowanych w ramach warsztatów.
Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem, który zostanie podany do wiadomości Uczestników konkretnych grup mailem od Organizatora, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Warsztatów PoluZONE.
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania harmonogramu.
Oprócz zajęć w grupach z Prowadzącymi Organizator przewiduje dodatkowe zajęcia, w formie master class, jam sessions, koncertów towarzyszących itd.
Organizator jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi zaplecza technicznego.
Uczestnik ma obowiązek należytego zadbania o sprzęt zapewniony mu przez Organizatora.

Postanowienia ogólne

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustalonych przez Organizatora oraz do udziału w zajęciach zorganizowanych w ramach Warsztatów PoluZONE.
Filmowanie i nagrywanie podczas Warsztatów możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą Prowadzącego. Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji zajęć oraz ich powielania bez uprzedniej zgody Prowadzącego oraz członków grupy uczestniczących w zajęciach.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny i dezynfekcji oraz zwrócenia szczególnej uwagi na zasady bezpieczeństwa związane z wytycznymi dotyczącymi aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.
We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych używek.
We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz spożywania alkoholu przez osoby poniżej 18 roku życia.
Koszty szkód poczynionych przez Uczestnika pokrywa Uczestnik lub jego Opiekun Prawny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć warsztatowych osób zachowujących się niestosownie/nieprzestrzegających regulaminu oraz zasad ustalonych przez Prowadzących.
Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.